strona w naprawie zapraszamy jutro ;)

 Szwendak

XXXIX MARATON PIESZY W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ 2012
Forum
Regulamin PDF

XXXIX

MARATON PIESZY

im. Andrzeja Zboinskiego w Puszczy Kampinoskiej 6 – 7 X 2012

Organizatorzy:

·Mazowiecki Klub Górski „Matragona” - Oddzial PTTK „Mazowsze”

·Kampinoski Park Narodowy

Fundatorzy nagród:

·Kampinoski Park Narodowy

·Przedsiebiorstwo Projektowo - Produkcyjne Elektroniki RATEL

·Klub Przyjaciól Puszczy Kampinoskiej – „Szwendak”

Dofinansowanie: ZG PTTK

REGULAMIN

1. CEL

Celem Maratonu Pieszego jest umoSliwienie uczestnikom wykazania sie wytrzymaloscia w marszu, umiejetnoscia sprawnej orientacji w terenie oraz poznania piekna Puszczy Kampinoskiej.

2. UCZESTNICTWO

W Maratonie moga brac udzial osoby, które ukonczyly 18 lat. W przypadku osób w wieku 16 - 17 lat warunkiem zapisu na liste uczestników jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na formularzu zgloszeniowym.

3.ZALOsENIA PODSTAWOWE

3.1.Maraton odbywa sie na trzech dystansach: 50, 75 i 100 km.

3.2.Limit czasu na przejscie poszczególnych dystansów wynosi (z wyjatkiem startu

o24:00):

·12 godzin dla 50 km

·18 godzin dla 75 km

·24 godziny dla 100 km

3.3.Za ukonczenie Maratonu uwaSa sie przejscie w wyznaczonym czasie dystansu o dlugosci co najmniej 50 km.

3.4.Obowiazkiem uczestnika jest:

·zglosic swa obecnosc na starcie

·isc wyznaczona trasa

·uzyskac potwierdzenia przejscia na punktach kontrolnych na trasie i metach poszczególnych dystansów

·niesc ze soba na calej trasie niezbedny ekwipunek i Sywnosc

·posiadac latarke oraz mape Kampinoskiego Parku Narodowego (uwaga! polecana jest mapa KPN wydawnictwa „COMPASS”)

·przestrzegac przepisów ochrony przyrody i Kampinoskiego Parku Narodowego.

3.5.Uczestnikom zabrania sie:

·korzystania z jakichkolwiek srodków lokomocji oraz lySworolek, wrotek, itp.

·pokonywania trasy w towarzystwie osób trzecich wyposaSonych w srodki lokomocji,

·zabierania na trase osób w wieku poniSej 16 lat.

Regulamin XXXIX Maratonu Pieszego im. Andrzeja Zboinskiego w Puszczy Kampinoskiej

strona 1/4

3.6.Uczestnikowi Maratonu nie zalicza sie tych odcinków trasy, na których nastapilo opuszczenie punktu kontrolnego, skrócenie trasy lub niezastosowanie sie do punktu 3.5.

3.7.Uczestnikom Maratonu, którzy ukoncza dystans 50, 75 lub 100 km zostana przyznane pamiatkowe medale. Uczestnikom, którzy w Maratonach przejda lacznie 1000 km, 2000 km i 3000 km zostana przyznane specjalne medale „Za wytrwalosc”.

3.8.Uczestnicy Maratonu zostana przez organizatora ubezpieczeni od NNW.

3.9.Ostateczna interpretacja regulaminu naleSy do organizatorów.

4.ZGLOSZENIA (od 3 sierpnia)

Wpisowe: 35,00 zl (czlonkowie PTTK z oplaconymi skladkami za bieSacy rok - 30,00 zl) Osoby chcace skorzystac ze zniSki PTTK powinny okazac przy zgloszeniu legitymacje PTTK, natomiast zapisujacy sie poprzez e-mail lub fax proszeni sa o przeslanie dwustronnych kopii legitymacji PTTK.

Zgloszenia wylacznie na formularzach dostepnych w Oddziale PTTK Mazowsze oraz na stronach internetowych: www.pttk.com.pl oraz www.matragona.org

UWAGA! LICZBA ZGLOSZEN OGRANICZONA – MAKSIMUM 400 OSÓB Zgloszenia beda przyjmowane od 3 sierpnia do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja zgloszenia nastepuje po dokonaniu wplaty. O kolejnosci zgloszen decyduje termin dokonania wplaty.

Formularze zgloszeniowe moSna:

· dostarczyc osobiscie do Oddzialu PTTK Mazowsze w Warszawie, ul. Litewska 11/13, tel.

22 6293947, 22 6294431, w godz. 09:00 – 18:00 (w soboty w godz. 10:00 – 14:00) · przeslac jako zalacznik e-mailem na adres litewska@pttk.com.pl

· przeslac faxem na numer 22 6271338

W przypadku zgloszen poczta elektroniczna lub faxem wpisowe naleSy wplacac na konto Oddzialu PTTK Mazowsze nr 28 1440 1387 0000 0000 0940 8738 tytulem: „wplata na maraton z podaniem nazwiska osoby (osób), za która wplata jest dokonywana”.

Zgloszenia e-mailem lub faxem beda przyjmowane wylacznie od osób, które w dniu startu beda mialy ukonczone 18 lat.

Potwierdzeniem wplyniecia wplaty bedzie wpisanie na liste uczestników maratonu na stronie internetowej www.pttk.com.pl.

Rezygnacje z uczestnictwa w maratonie ze zwrotem wpisowego sa moSliwe do 20 wrzesnia. Po tym terminie, dopuszczamy odstapienie miejsca na liscie uczestników innej osobie. Informacje o zamianie wraz z formularzem zgloszeniowym nowego uczestnika moSna przekazywac do Oddzialu PTTK Mazowsze nie pózniej niS do 28 wrzesnia.

Uczestnicy maratonu przesylajacy formularze zgloszeniowe poczta elektroniczna lub faxem sa zobowiazani do podpisania formularza oraz odbioru karty startowej na starcie.

Na starcie nowe zgloszenia nie beda przyjmowane!

Telefon kontaktowy do Kierownika Maratonu 727-528-909 (czynny w okresie 3.08.2012 – 31.10. 2012). W dniach Maratonu 6 - 7.10. 2012 telefon czynny równieS w godzinach nocnych.

5.START

5.1.Start na dystanse: 50 km nocny, 75 km i 100 km w Dziekanowie Lesnymna Uroczysku Szczukówek przy Kamieniu Andrzeja Zboinskiego (rozwidlenie czerwonego i zielonego szlaku) w dniu 6 pazdziernika o godz. 20:00 (w przypadku duSej liczby uczestników start bedzie sie odbywac w 2 lub 3 turach w odstepach 10 minutowych poczawszy od godziny 20.00).

Dla uczestników planujacych pokonanie trasy Maratonu bardzo szybkim marszem lub marszobiegiem wprowadza sie drugi termin startu w dniu 6 pazdziernika o godz.

24:00 (limity czasu sa odpowiednio krótsze od wymienionych w punkcie 3.2).

Regulamin XXXIX Maratonu Pieszego im. Andrzeja Zboinskiego w Puszczy Kampinoskiej

strona 2/4

5.2.Terminy otwarcia met i punktów kontrolnych dla startujacych o godz. 20:00 dostosowane sa do przyjetego maksymalnego tempa marszu okolo 6,6 km/godz. (100 km – ok. 15 godz.) Uczestnicy sa zobowiazani wybrac godzine startu odpowiednia do

przewidywanego tempa pokonywania trasy, a w przypadku wczesniejszego przybycia na mety do czekania na ich otwarcie.

5.3.Start na dystans 50 km dzienny – w Truskawiu na rozwidleniu czarnego i Sóltego szlaku w dniu 7 pazdziernika o godz. 8:00 – 8:20.

6.DOJAZD

Do Dziekanowa Lesnego autobusem „L” z przystanku Metro Marymont 18:42, 19:00 (na start o 20:00), 23:03 (na start o 24:00) - wysiada sie na petli przy szpitalu w Dziekanowie Lesnym.

Do Truskawia autobusem 708 z przystanku Metro Mlociny o godz. 7:28 - wysiada sie na petli w Truskawiu.

Uwaga. Rozklady jazdy autobusów moga sie zmienic. Zaleca sie sprawdzenie godzin odjazdu przed startem. Rozklady jazdy autobusu linii 708 zamieszczane sa na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl. Informacje o rozkladach jazdy autobusu linii „L” dostepne sa na stronie internetowej: www.kmlomianki.info.

Organizatorzy nie biora odpowiedzialnosci za podane czasy i rozklady jazdy.

7.PRZEBIEG TRAS

Niektóre odcinki tras maratonu przechodza na terenie KPN poza znakowanymi szlakami – zezwolenie na przejscie tymi drogami dotyczy tylko okresu 6 – 7 pazdziernika 2012.

7.1.Dla startujacych z Dziekanowa Lesnego w dniu 6 pazdziernika:

Dziekanów Lesny, Uroczysko Szczukówek – szlak czerwony – Cmentarz Palmiry

szlak czerwony – Karczmisko – szlak zielony – Mogila Powstanców 1863 – szlak Sólty

Cmentarz Wiersze – szlak czerwony– Emila Posada – szlak Sólty – Debowa Góra –szlak Sólty - Cegielnisko – droga przez Kepiaste z przecieciem drogi 579 – okolice Bilawki - szlak Sólty – Posada Lubiec – szlak czerwony – Zamczysko – szlak niebieski –

Narty – szlak niebieski – Lesniczówka Kampinos – szlak zielony – Lesniczówka Przycmien – szlak zielony – skrzySowanie szlaku zielonego z droga gruntowa Bieliny – Lazy Lesne – droga gruntowa – Lazy Lesne – droga gruntowa Lasocin (szkola - meta 50 km)

50 km – meta w budynku szkoly w Lasocinie czynna w godz. 3:00 – 8:20

Lasocin (szkola) – droga asfaltowa – Famulki Królewskie – szlak Sólty rowerowy, szlak niebieski – parking przy Kromnowskiej Drodze (Piaski Królewskie) – szlak niebieski – Posada Cisowe – szlak Sólty – Posada Dembowskie – szlak Sólty – mostek na Lasicy droga bez znaków - Zamosc– Zamoscinska Droga - Górki (szkola - meta

75 km)

75 km – meta we wsi Górki (szkola) czynna w godz. 7:00 – 14:20

Górki (szkola) – szlak czerwony – Sosna Powstanców 1863 r. – szlak zielony - Babska Górka – szlak zielony – Roztoka - szlak zielony – Lawska Góra – szlak zielony

– Wygledy Górne – szlak zielony – Zaborów Lesny – szlak Sólty - Truskaw – droga dowolna – Sieraków petla autobusowa – droga przez Sieraków, szlak czarny -budynek Dyrekcji KPN w Izabelinie (meta 100 km)

Regulamin XXXIX Maratonu Pieszego im. Andrzeja Zboinskiego w Puszczy Kampinoskiej

strona 3/4

100 km – w Dyrekcji KPN w Izabelinie, ul. Tetmajera 38 meta Maratonu Pieszego

czynna w godz. 10:00 – 20:20

7.2.Dla startujacych z Truskawia przy skrzySowaniu Sóltego i czarnego szlaku w dniu 7 pazdziernika na dystansie 50 km

Truskaw (parking na rozwidleniu Sóltego i czarnego szlaku) – szlak czarny 

Karczmisko – szlak czerwony - Roztoka – szlak czerwony – Posada Lubiec – szlak czerwony – Zamczysko – szlak czerwony – Górki (szkola – punkt kontrolny) – z Górek do Izabelina trasa jak dla dystansu 100 km – meta 50 km w budynku Dyrekcji KPN.

50 km – meta dystansu dziennego

w Dyrekcji KPN w Izabelinie, ul. Tetmajera 38 czynna do godz. 20:20

8.POWROTY

·Z Lasocina autokarem do Warszawy do stacji Metro Mlociny (po drodze moSliwosc podwiezienia na parking przy petli L w Dziekanowie Lesnym) – oplata 15 – 20 zl.

·Z Górek autokarem do Warszawy do stacji Metro Mlociny (po drodze moSliwosc podwiezienia na parking przy petli L w Dziekanowie Lesnym) – oplata 15 - 20 zl.

·Z Izabelina autobusami 708 do stacji Metro Mlociny.

·Istnieje moSliwosc zorganizowania w niedziele transportu z mety w Izabelinie do petli L w Dziekanowie Lesnym (dla kierowców samochodów pozostawionych na starcie). Ewentualni chetni proszeni sa o zgloszenie potrzeby przy zapisie na maraton lub na starcie w Dziekanowie – koszt przejazdu ok. 25 zl.

9.INFORMACJE DODATKOWE

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniaja uczestnikom herbate, kawe i wode mineralna na metach wszystkich dystansów oraz zupe na mecie 75 km, a takSe pamiatkowy medal, którego otrzymanie wymaga ukonczenia Maratonu.

Ogloszenie wyników i wreczenie medali 12 pazdziernika o godz. 17.00 w Osrodku Sportu i Rekreacji ul. Polna 7a (w pobliSu Domu Studenckiego „Riviera”). Nieodebrane medale odbierac bedzie moSna do konca roku w Oddziale PTTK „Mazowsze”. Na prosbe uczestnika moga byc równieS przeslane poczta.

SZKIC TRAS MARATONU

Regulamin XXXIX Maratonu Pieszego im. Andrzeja Zboinskiego w Puszczy Kampinoskiej

strona 4/4

Zbyszek
02-08-2012 22:56:20
hr


Dodawanie Wpisu

Treść:

Aby dodać Wpis musisz udowodnić, że nie jesteś botem

żeby to zrobić przepisz liczbę(5 cyfr)

anty_bot

Liczba z rysunku:

klub nasz_kpn ciekawe_miejsca ciekawe_trasy
krajobraz zwierzęta my_na_szlaku miejsca roślinki wspomnienia
galeria
Aktualna pogoda w Kampinoskim Parku Narodowym Artykuły o Kampinoskim Parku Narodowym mapa parku KPN
Copyright 2010-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. CODE & DRESING NET6
Zgubiłeś się? - Mapa serwisu  - Szukaj
Powiększenie zdjęcia
Trwa ładowanie zdjęcia...